Recovery og recoverystøtte

Et praktisk e-læringskurs for ansatte og ledere i psykisk helse- og rustjenester om hva recovery og recoverystøtte er, og hvordan en recoveryorientert tjeneste kan bygges opp. Kurset er også nyttig for andre som ønsker å lære om temaet.
Kurset kan tas alene av enkeltpersoner, men vi anbefaler å ta kurset sammen med andre, enten i faglunsjer eller over en halv eller hel dag i forbindelse med fagdager, opplæring eller annet.
Write your awesome label here.

Hvorfor recovery-støtte? 

Recoverystøtte kan være avgjørende for personer som er i en bedringsprosess. Støtten kan komme fra mange hold: Fra mennesker i hjelpeapparatet, venner, familie og nettverk, fra selvhjelpsgrupper og fra organisasjoner. Det at god psykisk helse også skapes utenfor helsetjenestene, samt lokalsamfunnets betydning, blir stadig mer aktuelt, og kurset gjenspeiler dette. 

I dette kurset lærer du mer om hvordan du kan støtte andre i en recoveryprosess, hvilke dilemmaer og utfordringer som kan oppstå, og hvordan du kan tilpasse recoverystøtten til individuelle behov. Kurset inneholder praktiske eksempler, konkrete råd og ulike perspektiver på recovery og recoverystøtte. 

I dette kurset lærer du:

  • Hva recovery og recoverystøtte er
  • Hvordan du som ansatt kan legge brukerperspektivet til grunn for god hjelp
  • Hvordan du som ansatt kan legge til rette for gode liv, tilhørighet i lokalsamfunnet og samarbeid med brukermiljø
  • Hvordan du som leder kan legge til rette for recoveryorientert tjenesteutvikling
  • Hvor du kan finne mer utdypende kunnskap og nyttige læringsressurser om recovery

Oversikt over innholdet i kurset

Spør oss om recoverystøtte

Har du behov for råd og veiledning, eller har spørsmål om recoverystøtte etter å ha tatt kurset? NAPHA kjenner til mange gode recoverypraksiser over hele landet. Vi er også interesserte i dine tilbakemeldinger om kurset. Ta kontakt med oss på [email protected]. Vi vil forsøke å svare deg så godt vi kan, innen en uke.

NAPHA

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter, som jobber for å styrke lokale psykisk helse- og rustjenester for voksne. Vi sprer praksiserfaringer fra fagutøvere, brukere og pårørende, samt forskningsbasert kunnskap. NAPHA bidrar også til å utvikle og implementere helsepolitiske satsinger, retningslinjer og veiledere. Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver, og vi samarbeider tett med andre kompetansesentre.